นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.ถึงมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร ตามนัยหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งได้แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติฯ โดยในภาวะปกติ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ประกอบด้วย โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว สอดส่องและกวดขันไม่ให้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้โดยเคร่งครัด ตักเตือนผู้กระทำความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไข หรือขจัดความสกปรก หรือความไม่เป็นระเบียบ หรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป และจับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งไม่เชื่อฟังคำตักเตือนและดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ส่วนภาวะไม่ปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรา 21 วรรคสอง (1) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กรณีเจ้าของที่ดินปล่อยปละละเลยไม่ดูแลที่ดินของตน ปล่อยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย มีวัชพืชเหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพสกปรกรกรุงรัง อันเป็นเหตุที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือคาดว่าจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ โดยสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน […]

The post กทม.กำชับเจ้าของที่ดินรกร้างป้องกันเหตุเพลิงไหม้ – เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.